X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-DBData Components

Co nowego ?

Co już było ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Pobierz gratis

Co nowego ?

Co nowego w wersji 7.8 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.1 Alexandria!!!
 • Wsparcie dla funkcjonalności Incremental Search gdy SearchPanel jest niewidoczny!!!
 • Wymagania: Search.Incremental = True oraz włączona opcja soFilterRows w Search.Options
  przy wyłączonym dgEditing w Options lub włączonym dgShowEditorByCharOff w OptionsEx

 • Nowa opcja dgIncrementalList w OptionsExt dla wszystkich list danych w kolumnach grida
 • Nowa opcja foIncrementalList w FilterGrid.Options dla wszystkich list filtrowania w gridzie
 • Nowa opcja loIncrementalList w Column.ListOptions dla wszystkich list w kolumnie grida
 • Nowa opcja loIncrementalList w TXDBEditor.ListOptions dla rozwijanej listy danych w edytorze

 • Ulepszono: wykrywanie Windows 11 dla RAD Studio 10.1, 10.0, XE8 i wszystkich starszych

Co nowego w wersji 7.7 ?
 • Wsparcie dla Windows 11 dla każdej wspieranej wersji Delphi/C++Builder!!!
 • Wsparcie dla Windows 11 Modern Styles od DelphiStyles.com (od RAD Studio 11)

 • Ulepszono: wysokość górnej etykiety w TXDBGridFilterForm (od RAD Studio 11)
 • Ulepszono: dolna linia komórki tytułu dla stylu Windows (Windows 8/10/11)
 • Ulepszono: przycisk w TXDBInplaceEditor i kontrolkach pochodnych w Windows 11
 • Ulepszono: kolor bieżącego wiersza dla stylu Windows w Windows 11
 • Ulepszono: rozmiar obramowania komórki dla stylu Windows w Windows 11
 • Ulepszono: DefaultSelectCellColor dopasowano do Windows 11
 • Ulepszono: DefaultSelectionCellColor dopasowano do Windows 11
 • Ulepszono: DefaultSelectRowCellColor dopasowano do Windows 11

 • Poprawiono: błąd w StyleServices.GetStyleFontColor dla Windows 11
 • Poprawiono: "Control TXDBPopupCalendar has no parent window" (tylko Windows 11)
 • Poprawiono: "Control TXDBPopupCalculator has no parent window" (tylko Windows 11)
 • Poprawiono: AV w TXDBGrid.ShowSearchPanel gdy XDBGrid nie ma jeszcze ustalonego Parenta
 • Poprawiono: AV w TXDBGrid.ShowSearchPanel gdy XDBGrid jest częścią komponentu TFrame
 • Poprawiono: rozmiar obramowania komórki dla kilku stylów gdy SelectRowColor jest clNone
X-DBGridDesign Windows 11 (system)
X-DBGridDesign Windows 11 (system)
X-DBGridDesign Windows 11 (styled)
X-DBGridDesign Windows 11 (styled)
Co nowego w wersji 7.6 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 11 Alexandria Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla High DPI IDE (RAD Studio 11 Alexandria only).
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXFGroupBox (od 11)
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXFRadioGroup (od 11)
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXFCheckGroup (od 11)
 • Nowa właściwość HeaderFont, DefaultHeaderFont, ShowFrame w klasie TXDBRadioGrup (od 11)
 • Nowy moduł XDBConstsBR.pas przetłumaczony przez Alexandre Nabas - dzięki Alexandre!
 • Poprawiono przyciski i nawigator dla Per Control Styling (od wersji 10.4)
 • Poprawiono komponenty XFGroupBox i pochodne dla High DPI (od wersji 10.0)
Co nowego w wersji 7.5 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.4.2 Sydney!!!
 • Nowa właściwość TXDBGridSearch.VisibleOptions pozwala dostosować opcje na SearchPanel
 • Nowa metoda SwitchVisibleOptions wprowadzona w klasie TXDBGridSearch
 • Nowa metoda AdjustColumnsWidth pozwala dopasować szerokość kolumn w gridzie
 • Drobne zmiany w funkcji OptimalWidth dla uwzględnienia stanu opcji dgTitleWidthOff
 • Drobne zmiany w module tłumaczącym XDBConstsDE.pas wprowadzone przez autora

 • Poprawiono: gdy metoda TXDBGrid.ShowSearchPanel jest wykonywana na PageControl
 • Poprawiono: gdy kontrolka z kalendarzem jest przesuwana na monitor z innym DPI
 • Poprawiono: kompatybilność pakietu kompilowanego z przełącznikiem {$UNDEF STYLES}
X-DBGridDesign Windows10 Black Pearl Style
X-DBGridDesign Windows10 Black Pearl Style
Co nowego w wersji 7.4 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.4.1 Sydney!!!
Co nowego w wersji 7.3.1 ?
 • Ważna poprawka w design-time tylko dla Delphi/C++Builder 10.4 Sydney Win32/Win64!!!
 • Brak zmian w trybie run-time i starszych wersjach Delphi/C++Builder
Co nowego w wersji 7.3 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.4 Sydney Win32/Win64!!!
 • Wszystkie kontrolki w pełni wspierają Per Control Styling (od wersji 10.4)
 • TXDBGrid w pełni wspiera VCL Styles Changes dla High DPI (od wersji 10.4)
 • TXDBGrid akceptuje nową VirtualImageList dla zewnętrznych obrazków (od wersji 10.3)
 • TXDBGrid automatycznie skaluje wszystkie wewnętrzne obrazki (ImageList) (od wersji 10.0)
 • TXDBGrid oczekuje skalowania w kodzie zewnętrzych obrazków (ImageList) (od wersji 10.0)

 • Ulepszono: TXColumn.GetImageIndex akceptuje pola Boolean
 • Ulepszono: Nowa funkcja protected TXColumnTitle.GetOwner
 • Ulepszono: Nowa właściwość public TXDBGrid.SearchPanelFocused
 • Ulepszono: TXDBGridFilter.ClearAutoFilter dozwolone również dla FilterForm
 • Ulepszono: TXDBGrid.IndicatorImages używane również przez TXDBGridPopupList

 • Zaktualizowano XDBGridDesign by pokazać skalowanie obrazków w TXDBGrid (od wersji 10.0)
X-DBGridDesign Gradient 125%
X-DBGridDesign Gradient scaled 125%
X-DBGridDesign Styled 125%
X-DBGridDesign Styled scaled 125%
Co nowego w wersji 7.2 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.3.3 Rio!!!
 • Nowy moduł XDBConstsDE.pas przetłumaczony przez Ralf Schroedter - dzięki Ralf!

 • Poprawiono: wyłączono użycie klawisza F4 dla TXDBPopupList i jego potomków
 • Poprawiono: SC_CLOSE wysyła cancel mode do TXDBGridFilterForm dla Custom Styles
 • Poprawiono: gdy CharCase w InplaceEditor zmienia się z ecUpperCase na ecNormal
Co nowego w wersji 7.1 ?
 • Auto-filter system w TXDBGrid został rozszerzony o bardzo użyteczny TXDBGridFilterForm!!!
 • TXDBGridFilterForm obsługuje 16 różnych warunków filtrowania dla ADO, BDE, CDS, FDX, etc.
 • TXDBGridFilterForm obsługuje 170 różnych okresów dla daty, czasu oraz łącznie daty i czasu
 • TXDBGridFilterForm jest dostępny dla każdej kolumny (przyciski rozwijania w tytule kolumny)
 • TXDBGridFilterForm został zintegrowany z dotychczasową listą filtrowania TXDBGridFilterList
 • TXDBGridFilterList została rozszerzona o nowe specjalne pozycje "Ustaw filtr" i "Usuń filtr"
 • Nowa właściwość AutoFilters pozwala na wybranie: FilterList, FilterForm, obydwu lub żadnej
 • Główna właściwość AutoFilter działa jak dotychczas!

 • Nowe właściwości AutoFilters, Clauses, Periods w klasie TXDBGridFilter
 • Nowe metody SwitchAutoFilters, SwitchClauses, SwitchPeriods w klasie TXDBGridFilter
 • Nowa właściwość DecimalSeparator w klasie TXDBGridFilter
 • Nowe GetFilterFormClass, DropDownForm w klasie TXDBGrid
 • Nowa właściwość AutoFilters dodana w klasie TXColumnTitle
 • Nowa opcja cesFilterForm w ramach TXColumnExpandStyle
 • Nowa właściwość FilterData dodana w klasie TXColumn
 • Podpowiedź: Użyj klawisza F4, żeby rozwinąć "ręcznie" AutoFilterList dla bieżącej kolumny
 • Podpowiedź: Użyj klawiszy Shift+F4, żeby rozwinąć AutoFilterForm dla bieżącej kolumny

 • AutoFilterList została rozszerzona o nową specjalną pozycję "Dodaj zaznaczone"
 • Nowe opcje foCheckedFirst, foAddSelected w ramach typu TXDBGridFilterOptions
 • Teraz AutoFilterList również wywołuje zdarzenia OnListCloseUp/OnListDropDown

 • Nowa właściwość CellExpand w klasie TXDBGridTreeView (cała komórka działa jak expand box)
 • Nowa opcja loTreeViewCellExpand wśród opcji dostępnych w TXColumn.ListOptions
 • Nowa opcja loTreeViewCellExpand wśród opcji dostępnych w TXDBEditor.ListOptions
 • Nowa metoda ShowRecord w klasie TXDBGridTreeView (pokaż wiersz według ID rekordu)
 • Nowa metoda FocusRow w klasie TXDBGridTreeView (zwija wszystkie niepotrzebne wiersze)
 • Podpowiedź: Użyj Ctrl+Click na expand/collapse box do zwinięcia niepotrzebnych wiersz

 • Nowa właściwość Incremental w klasie TXDBGridSearch (funkcja wyszukiwania przyrostowego)
 • Nowa opcja soCurrentCol w klasie TXDBGridSearch (wyszukuj tekst tylko w bieżącej kolumnie)
 • Nowy checkbox "Bieżąca kolumna" do zaznaczenia przez użytkownika w ramach SearchPanel
 • Ulepszono: jeśli SearchPanel nie jest jeszcze widoczny klawisz F3 działa jak klawisze Ctrl+F
 • Poprawiono: klawisze Ctrl+F przenoszą focus również wtedy gdy SearchPanel jest widoczny
 • Poprawiono: inicjalizacja checkboxów zgodnie z Options, gdy Search.PanelVisible jest True
 • Poprawiono: checkbox "Filtruj wiersze" filtruje również po polach lookup w ClientDataSet
 • Poprawiono: checkbox "Filtruj wiersze" filtruje wiersze tylko w widocznych kolumnach

 • Ulepszono: bardziej dopasowano DefaultSelectRowColor do trybu gdsGradient w DrawingStyle
 • Ulepszono: bardziej dopasowano DefaultSelectionColor do trybu gdsGradient w DrawingStyle
 • Ulepszono: bardziej dopasowano DefaultSelectCellColor do trybu gdsGradient w DrawingStyle
X-DBGridDesign FilterList
X-DBGridDesign FilterList
X-DBGridDesign FilterForm
X-DBGridDesign FilterForm
Co nowego w wersji 7.0 ?
 • Nowa funkcjonalność kolumna TreeView w komponencie TXDBGrid!!!
 • Funkcjonalność TreeView obsługuje TFDQuery, TFDMemTable, TClientDataSet, TXDBData
 • Funkcjonalność TreeView wymaga posiadania pola ParentID odpowiedniego do pola klucza ID
 • Funkcjonalność TreeView akceptuje odwołania cykliczne w polu ParentID (nie są zalecane)
 • Funkcjonalność TreeView pozwala na używanie dowolnych kolumn grida jako widoku drzewa
 • Funkcjonalność TreeView zachowuje możliwość sortowania po dowolnych kolumnach grida
 • Funkcjonalność TreeView pozwala na nielimitowaną liczbę podpoziomów w widoku drzewa
 • Podpowiedź: Użyj Shift+Click żeby rozwinąć/zwinąć bieżący wiersz rekurencyjnie

 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridTreeView: ParentFields, ColumnNames
 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridTreeView: AutoActive, AutoUpdate, OpenToLevel
 • Nowe metody w klasie TXDBGridTreeView: ExpandRow, CollapseRow, ToggleRow
 • Nowe metody w klasie TXDBGridTreeView: FullExpand, FullCollapse, ShowToLevel
 • Nowe metody w klasie TXDBGridTreeView: IsRowExpanded, IsRowExpandable, IsRowVisible
 • Nowe metody/zdarzenia w klasie TXDBGrid: UpdateTreeView, OnRowExpand, OnRowExpanding

 • Nowa funkcjonalność lista lookup TreeView w TXDBGrid, TXDBColumn i TXDBEditor!!!
 • Nowe właściwości w klasie TXColumn: LookupParentField, LookupTreeViewField
 • Nowe właściwości w klasie TXDBEditor: LookupParentField, LookupTreeViewField

 • Nowe właściwości w klasie TXDBGridSearch: PanelColor, PanelOnTop, ListWidth
 • Poprawione odstępy między opcjami w panelu wyszukiwania podczas skalowania

 • Zaktualizowano przykład XDBGridDesign by pokazać TreeView przy użyciu TClientDataSet
 • Zaktualizowano przykład XDBGridTestFDX by pokazać TreeView przy TFDQuery/TFDMemTable
 • Podpowiedź: Sprawdź kod źródłowy powyższych przykładów dla następujących przełączników:
  {$DEFINE TREEVIEW} {$DEFINE LOOKUP_TREEVIEW} {$DEFINE DETAIL_TREEVIEW}
X-DBGridDesign TreeView
X-DBGridDesign TreeView
X-DBGridTestFDX TreeView
X-DBGridTestFDX TreeView

Zobacz również: Co już było ?


Wymagania

Pakiety wymagają używania ostatnich uaktualnień dla danej wersji Delphi/C++Buildera: Delphi 5.01, Delphi 6.02 RTL 3, Delphi 7.01, Delphi 2005.03 Win32, Delphi 2006.02 Win32, Delphi 2007.03 Win32, Delphi 2009.03 Win32, Delphi 2010.05 Win32, Delphi XE.01 Win32, Delphi XE2.04 Win32 & Win64, Delphi XE3.02 Win32 & Win64, Delphi XE4.01 Win32 & Win64, Delphi XE5.02 Win32 & Win64, Delphi XE6.01 Win32 & Win64, Delphi XE7.01 Win32 & Win64, Delphi XE8.01 Win32 & Win64, Delphi 10 Seattle Win32 & Win64, Delphi 10.1 Berlin Win32 & Win64, Delphi 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, Delphi 10.3.3 Rio Win32 & Win64, Delphi 10.4.2 Sydney Win32 & Win64, Delphi 11 Alexandria Win32 & Win64, C++Builder 5.01, C++Builder 6.04, C++Builder 2006.02, C++Builder 2007.03, C++Builder 2009.03, C++Builder 2010.05, C++Builder XE.01, C++Builder XE2.04, C++Builder XE3.02 Win32 & Win64, C++Builder XE4.01 Win32 & Win64, C++Builder XE5.02 Win32 & Win64, C++Builder XE6.01 Win32 & Win64, C++Builder XE7.01 Win32 & Win64, C++Builder XE8.01 Win32 & Win64, C++Builder 10 Seattle Win32 & Win64, C++Builder 10.1 Berlin Win32 & Win64, C++Builder 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, C++Builder 10.3.3 Rio Win32 & Win64, C++Builder 10.4.2 Sydney Win32 & Win64, C++Builder 11 Alexandria Win32 & Win64. Możesz nie móc zainstalować tego pakietu dla niektórych wersji Trial lub Personal Delphi/C++Buildera.

Komponent TXQRGrid wymaga do instalacji ostatniej wersji QuickReport Standard dla danej wersji Delphi/C++Buildera. Dla Delphi 5 - QR 3.5 (qr35sd5.exe), dla Delphi 6 - QR 3.5.1 (qr351sd6.exe), dla Delphi 7 - QR 3.5.1 (qr351sd7.exe), dla C++Builder 5 - QR 3.5 (qr35sc5.exe), dla C++Builder 6 - QR 3.5 (qr35sc6.exe). Jeśli zamierzasz używać komponentu TXQRGrid z innymi wersjami QuickReport (np. Professional) powinieneś zarejestrować pakiet X-Files Components Professional (ze źródłami), żeby móc go przekompilować.

Komponent TXQRGrid dla Delphi 2005 i nowszych nie jest dostarczany w pakiecie X-Files Components Standard z powodu braku pakietu QuickReport Standard w tych wersjach Delphi. Żeby móc nadal używać komponentu TXQRGrid dla Delphi 2005 lub nowszych musisz zarejestrować pakiet X-Files Components Professional i QuickReport Professional. Komponent TXQRGrid pracuje poprawnie z ostatnimi wersjami QuickReport Professional 3.6x, 4.0x, 5.0x.

Aby uzyskać (pod Delphi/C++Builder 5 i 6) Windows Themes dla komponentu TXDBGrid oraz aby pozostałe kontrolki dostarczane w pakiecie mogły korzystać z Windows Themes, powinieneś zainstalować Windows XP Theme Manager (freeware by Mike Lischke) oraz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami), by móc go przekompilować. (Mike Lischke jest autorem modułu Themes dostępnego w Delphi począwszy od wersji 7.)

Aby komponent TXDBGrid mógł wyświetlać dodatkowe formaty graficzne (*.pcx, *.scr, *.tif, *.eps, etc.) powinieneś pobrać GraphicEx library by Mike Lischke (Mozilla Public Licence 1.1) oraz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami).

Aby móc wykorzystać TXBlobField & TXGraphicField jako domyślne klasy dla pól BLOB, musisz zarejestrować pakiet w wersji Professional (ze źródłami), by móc go przekompilować.


Pobierz Trial

Pakiety prezentowane na tych stronach są rozpowszechniane jako Shareware. Korzystając z tej strony, możesz pobrać ich wersje Trial. Wersja Trial może być używana tylko wtedy, gdy Delphi lub C++Builder jest uruchomiony. Każdy pakiet zawiera dodatkowo zestaw programów demo, doskonały system pomocy kontekstowej (ponad 1000 tematów) oraz Developer's Guide w formacie *.pdf nadający się do druku. To pozwoli Ci poznać wszystkie zalety komponentów. Jeśli uznasz je za użyteczne i chciałbyś otrzymać pełną wersję, powinieneś pakiet zarejestrować.

Pakiet Rozmiar Przeznaczony dla Pobierz
X-DBGrid Component 7.8 Trial
Data: 20 Marzec 2022
21 846 KB Delphi 5.01
Delphi 6.02 RTL 3
Delphi 7.01
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.01 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64
Delphi 10.4 Sydney Win32/Win64
Delphi 11 Alexandria Win32/64

C++Builder 5.01
C++Builder 6.04
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.01 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64
C++Builder 10.4 Sydney Win32/64
C++Builder 11 Alexandria W32/64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!
X-Files Components 7.8 Trial
Data: 20 Marzec 2022
24 204 KB Delphi 5.01, QuickReport 3.5 Std.
Delphi 6.02 RTL 3, QReport 3.5.1 Std.
Delphi 7.01, QuickReport 3.5.1 Std.
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.01 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64
Delphi 10.4 Sydney Win32/Win64
Delphi 11 Alexandria Win32/64

C++Builder 5.01, QuickReport 3.5 Std.
C++Builder 6.04, QuickReport 3.5 Std.
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.01 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64
C++Builder 10.4 Sydney Win32/64
C++Builder 11 Alexandria W32/64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!
X-Files Developer's Guide 7.8
Data: 20 Marzec 2022
3 214 KB X-DBGrid Component 7.8
X-Files Components 7.8
Pobierz teraz!

Pobierz Demos

Możesz również pobrać gotowe programy Demo przekompilowane w użyciem wersji Professional pakietu. Kod źródłowy programów Demo zawarty jest we wszystkich pakietach wraz z plikiem *.bat, przeznaczonym do ich szybkiej kompilacji.

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-DBGrid Component 7.8 Demos
Data: 20 Marzec 2022
6 409 KB Kompilowane w Delphi 7 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 7.8 Demos
Data: 20 Marzec 2022
6 841 KB Kompilowane w Delphi 2007 z
X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!
X-DBGrid Component 7.8 Demos
Data: 20 Marzec 2022
30 026 KB Kompilowane Delphi 11 Alexandria
z X-DBGrid Component Professional.
Pobierz teraz!

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-Files Components 7.8 Demos
Data: 20 Marzec 2022
7 659 KB Kompilowane w Delphi 7 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 7.8 Demos
Data: 20 Marzec 2022
7 706 KB Kompilowane w Delphi 2007 z
X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!
X-Files Components 7.8 Demos
Data: 20 Marzec 2022
47 494 KB Kompilowane Delphi 11 Alexandria
z X-Files Components Professional.
Pobierz teraz!

Jeśli chcesz otrzymać pełną wersję wybranego pakietu, kliknij tutaj.


Darmowy upgrade

Żeby otrzymać darmowy upgrade na swój e-mail (przez 24 miesiące od dnia zakupu) powinieneś wysłać Prośbę o upgrade podając swoje Imię, Nazwisko, Nazwę firmy, Nazwę pakietu i Numer wersji zarejestrowanego produktu. Domyślnie, wszystkie aktualizacje są dostarczane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Przed wysłaniem prośby o upgrade należy upewnić się, że podane podczas rejestracji konto e-mail akceptuje załączniki o rozmiarze do 25 MB w postaci pliku *.zip zawierającego w środku plik *.exe. Aktualizacje są zwykle dostarczane w ciągu 24 godzin.

UWAGA. Jeśli upgrade nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź najpierw swój filtr antyspamowy lub wyślij ponownie Prośbę o upgrade podając inny adres e-mail. Wszystkie otrzymane prośby są obsługiwane na bieżąco!

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2022 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport